T: +371 64871292, e-pasts: ergvsk@latnet.lv

Projektu darbs
Vecāki mums palīdz
Mācāmies
Dejo lielie
Mūsu kolektīvs
previous arrow
next arrow
Slider

2020./2021.mācību gads

Cien. vecāki!

Esam aizvadījuši saulainu un darbīgu rudens periodu, ikdienā satiekoties un sadarbojoties.

Paldies visiem, kuri piedalījās vecāku sapulcēs! Klases audzinātāji turpinās aicināt uz trīspusējām individuālājām sarunām, kas varēs notikt gan tiešsaistē, gan attālināti, ievērojot epidemioloģiskās prasības.

Diemžēl pēc brīvlaika 7. – 12. klases skolēni mācības vienu nedēļu turpinās attālināti. Mums jau ir pavasara attālināto mācību pieredze un ceram, ka viss izdosies. Taču pieredze mums ļāva arī izdarīt secinājumu, ka atsevisķiem skolēniem ir nepieciešamas klātienes nodarbības. Lūdzu, sazinieties ar audzinātājām, kopīgi vienojaties par nepieciešamību. Klātienes konsultācijas tiks nodrošinātas, saņemot jūsu iesniegumu.

Lūdzu iepazīstieties ar “Kārtība mācību procesa nodrošināšanai Ērgļu vidusskolā, organizējot mācības attālināti”, kas nosaka mācību procesa organizēšanu, skolotāju, skolēnu un vecāku iesaisti un atbildību, un direktores rīkojumu par darba norisi un ēdināšanu 7. – 12. klasēm attālināto mācību laikā.

Ar 1. – 6. klases skolēniem tiekamies 26. oktobrī.

Lai visiem jaukas brīvdienas!

Kārtība mācību procesa nodrošināšanai attālināti

Rīkojums par darba organizāciju attālināta mācību procesa laikā


Par skolēnu profilaktiskajām veselības pārbaudēm

No 16. septembra sākas skolēnu profilaktiskās veselības pārbaudes saskaņā ar ģimenes ārstu norādījumiem.

Par konkrētu laiku jūs informēs klases audzinātājs.

Ja vēlaties sniegt kādu informāciju, lūdzu, sazinieties ar klases audzinātāju.


Jauno mācību gadu uzsākot

Cien. vecāki!

Paldies, ka kopīgiem spēkiem mācāmies ievērot skolas kārtību 2020./2021. mācību gadā:

1. visiem skolēniem ir sagādāti individuālie mācību rīki;

2. skolēni ierodas skolā ne agrāk kā plkst. 8:00 un ieejai izmanto norādītās durvis;

3. lielākā daļa skolēni sveicina dežurskolotāju pie ieejas durvīm;

4. skolēni ievēro pusdienošanas laikus!

Turpmāk visi kopā veicināsim, lai skolas kārtība ir visiem saprotama un veido patīkamu skolas vidi.

1. Lai visi skolēni ievēro skolā ierašanās laiku, izņēmums – tie, kuri ierodas ar sabiedrisko transportu vai kuri nedzīvo Ērgļu centrā un kuru vecāki uz darbu dodas agrāk, pa ceļam nogādājot bērnu skolā.

2. Lai skolēni sasveicinās ar skolas darbiniekiem, ieejot skolā.

3. Lai bērni dzer skolas pienu:

 • līdz 4. klase no rīta pirms 1. stundas plkst. 8:30, ja skolēns mājās nav brokastojis, vai individuāli pēcpusdienā, ja skolēna diena ir garāka;
 • līdz 9. klase pēc 1. stundas skolas ēdamzālē.

Sākot no oktobra skolas piens būs 200 ml paciņās “Rasēns” (parastais).

4. Lai skolēni izmanto brīvpusdienu piedāvājumu un lietderīgi izmanto laiku pusdienas starpbrīdī, kas katrai klasei ir 50 minūtes un kura laikā ir gan iespējams mierīgi paēst, gan sagatavot kādu mājas darbu, gan tikties ar skolotāju:

– 1. līdz 4.klasei 11:00 – 11:50

– 5. līdz 8.klasei 11:50 – 12:40

– 9. līdz 12. klasei  12:40 – 13:30

5. Lai skolēni savām lietām izmanto skapīšus vai audzinātāja norādītās vietas klasē.

Lūgums daudzbērnu  un trūcīgām ģimenēm sazināties ar Ērgļu novada pašvaldības sociālo dienestu, lai saskaņotu ēdināšanas jautājumus.

Ar cieņu,

Inese Šaudiņa,

Ērgļu vidusskolas direktore

2019./2020.mācību gads

Mīļi sveicam visas māmiņas un vecmāmiņas Mātes dienā!

                                         Ērgļu vidusskolas skolēni


Aktuālā informāciju par attālināto mācīšanos

Soli pa solim – ieteikumi attālinātas mācīšanās sekmīgai īstenošanai:

      Kārtība:                                                         Skolēnam:

                  Lai izdodas!

Kārtība mācību procesa nodrošināšanai attālināti

 


Skolēni un vecāki!

Skolēnu brīvlaikā būs iespēja:

 • apmeklēt sporta zāli darbdienās no plkst. 11.00 līdz 17.00;
 • sporta pulciņus parastajos laikos;
 • galda spēļu turnīrus:

            14.martā- šautriņas, dambrete, duraks;

            15.martā- novuss.

Lasīsim, izmantojot jauno grāmatu piedāvājumu skolas bibliotēkā.

Vecāki, apmeklēsim klašu sapulces un individuālās tikšanās saskaņā ar klašu audzinātāju uzaicinājumiem.

Piedalīsimies!  Atbalstīsim!

Baudīsim pavasari!            

 


Mīļie vecāki!

Ērgļu vidusskolas dejotāji un vadītāja aicina uz koncertu                  
                   “Danču buķete”   

28. februārī plkst.18.00 Ērgļu saieta namā.
Koncertā piedalās dejotāji un folkloras grupa.                                                        

                               Gaidīsim!

 

 

 

 

 

 

 


 Aicinām pievērst uzmanību skolas darba ritmam projektu nedēļā no 3. līdz 6.februārim!

 • 1.- 4. klase radošās darbnīcās, aktīvā darbībā, vienlaicīgi apgūstot zināšanas dažādos mācību priekšmetos, mācās dzīvot veselīgi projektā “vESels” ( “Es vesels”).
 • 5.– 7. klase izstrādā grupu projektus, izvēloties sev interesantu tēmu klases kopējās tēmas ietvaros.
 • 8.- 9. klase veic mazos pētnieciskos darbus.
 • 10.-11. klase izstrādā individuālos zinātniski pētnieciskos darbus.
 • 12.klasei konsultācijas eksāmenu priekšmetos.

Ik rītu skolēni ierodas skolā plkst. 8. 30, kad kopīgi plāno dienas uzdevumus un darbojas līdz plkst. 14.10, tad atskatās uz paveikto.

Dienas gaitā skolēni var veikt uzdevumus, kas saistīti ar atrašanos ārpus skolas telpām un teritorijas, par to ir informēti vecāki.

Lūdzu, iepazīstieties ar sava bērna projekta/pētnieciskā darba tēmu.

Atbalstīsim savu bērnu, palīdzot veikt pētījumus un ieskatoties projekta dienasgrāmatā  vai mapē!

Aicinām uz prezentāciju 6.februārī, kad varēsiet vērot rezultātu tam, kā jaunās kompetenču izglītības saturs tiek iedzīvināts Ērgļu vidusskolā.


 Vecāku dienu pasākumi 20.-24.janvārī


Vecāku sapulces klasēs plānotas no 30.09.- 04.10.2019.

Pārrunājamie jautājumi:

 • Mācību sasniegumu vērtēšana ( pedagogi izmanto praktiski veiktus pārbaudes darbus kā paraugus – kritēriji, punkti, iepazīstas ar Ērgļu vidusskolas sasniegumu vērtēšanas kārtības izrakstu plānotājā, kuru paraksta vecāki)
 • Vecāku ieguldījums skolēnu izaugsmē skolā (pedagogi izmanto plānotāju, lai precīzi norādītu vecāku iespējas iesaistīties)
 • Citi jautājumi pēc pedagogu pašu iniciatīvas.

  

2018./2019.mācību gads

Cien. vecāki!

Aicinām pievērst uzmanību Ērgļu vidusskolas darba ritmam 1. un 2.martā
Latvijas skolu Ziemas Olimpiskā festivāla laikā.
1.martā 1.- 4.klasēm:
 • Brīvdiena – stundas nenotiek, jo telpas tiek izmantotas festivāla vajadzībām. Problēmu gadījumā sazināties ar direktori, iespējams organizēt bērna pieskatīšanu.
                 5.klasei:
 • Piedalīšanās atklāšanas ceremonijā un sacensību vērošanā klases audzinātāja vadībā.
1.un 2. martā 6.-12.klasei:
 • Piedalīšanās sacensībās sporta veidos;
 • Brīvprātīgais darbs.

Pasākumu programma atrodama:

http://olimpiade.lv/lv/jaunumi/zinas/erglos-norisinasies-22-latvijas-skolu-ziemas-olimpiskais-festivals

 


Par papildu brīvdienām 1.klases izglītojamiem

2017.gada 19. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 763  “Noteikumi par 2018./2019. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku” 9. punkts nosaka, ka „Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī un 8.punkts nosaka, ka 1.klases izglītojamiem vasaras brīvdienas 2018./2019.mācību gadā sākas no 3.jūnija, tāpēc  piešķirt papildus brīvdienas no  2019.gada 4.februāra līdz 8.februārim.

 

No 4.-7.februārim Ērgļu vidusskolā  PROJEKTU NEDĒĻA

 • 5.-7.klase izstrādā projektus pēc savas izvēles
 • 8.-9.klase izstrādā pētnieciskos darbus par izvēlētajām tēmām
 • 10.klase sāk darbu pie zinātniski pētnieciskā darba
 • 11.klase gatavo zinātniski pētnieciskā darba prezentāciju, apmeklē konsultācijas
 • 12.klase gatavojas valsts pārbaudes darbiem, apmeklē konsultācijas, gatavojas Žetona vakaram.

Darba kārtība projektu nedēļā:

 • darbs pie projekta no plkst.8.40 – 13.30
 • projekta izstrāde notiek skolā, bet 5.-9.klases skolēni sava projekta ietvaros var atrasties ārpus skolas (piem., veikt anketēšanu, intervēt, „ēnot” un sadarboties ar speciālistiem,speciālistiem, vecākiem)
 • 7.februārī plkst. 8.40 projektu un pētniecisko darbu prezentācijas.

              Aicinām jūs, vecāki, piedalīties un priecāties par sasniegtajiem rezultātiem!